© 2020 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.