Our Machines

เครื่องปิดฉลาก

 

 

เครื่องปิดฉลาก

  เครื่องปิดฉลากแนวตั้ง ระบบอัตโนมัติ แถวตรง.

  เครื่องปิดฉลากแนวนอน ระบบอัตโนมัติ แถวตรง.

การปิดฉลากนี้ เรียกว่า การปิดฉลากแบบเย็น ลักษณะของฉลากและเนื้อกระดาษมีผลต่อการเลือกใช้กาว.


 

© 2020 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.